Nr.17 (437) septembris 2018

Lai nekustamo īpašumu uzturētu un fiziski saglabātu visā tā dzīves cikla laikā, ir nepieciešams veikt gan administratīvu, gan arī tehnisku pasākumu kopumu, kuru mērķis ir fiziski saglabāt un atjaunot tā stāvokli, kas nodrošinātu tā lietošanas īpašības atbilstoši tehnisko un sociālo vidi reglamentējošiem noteikumiem, lai nepieļautu apdraudējuma iestāšanos. Kā raksta mūsu pastāvīgie autori RAITIS KALNIŅŠ un  SVETLANA SOKOLOVA, viens no cilvēkam svarīgākajiem NĪ veidiem ir mājoklis. Rakstā ir apskatīts daudzdzīvokļu namu nākotnē veicamo remontu uzkrājumu lieluma veidošana un laika periods, kad tie būs nepieciešami.
SVETLANA SAKSONOVA pievēršas dažādām apgrozāmo līdzekļu veidošanas pieejām (konservatīvā, mērena, agresīva). Tādā veidā dažādas principiālās pieejas uzņēmuma apgrozāmo līdzekļu veidošanā atspoguļo dažādas attiecības to efektivitātes izmantošanā un riska līmenī. Rezultātā tiek noteikts apgrozāmo līdzekļu apjoms pret uzņēmuma darbības apjomu
Par PVN pārrobežu darījumiem turpina skaidrojumu OSKARS JĒKABSONS.
Šogad oktobrī kārtējo reizi tiks indeksētas visu veidu pensijas. Atšķirībā no iepriekšējām indeksācijām, šoreiz aprēķins ir sarežģītāks, jo pirmo reizi vecuma pensijas tiks indeksētas atkarībā no personas apdrošināšanas stāža (agrāk būtu teikuši – no darba stāža, bet tas nav viens un tas pats). Lai neatkārtotos šīs vasaras situācija, kad vienam pensionāram piemaksas summa par nostrādātajiem gadiem palielinājās, bet citam – ne, MAIJA GREBENKO piedāvā aprēķinu variantus, kur katrs var saprast gan indeksācijas kārtību, gan palielinājuma summu, jo kopā ar palielinājumu, var nākt nost nodoklis.
Neskatoties uz to, ka grāmatveži bija brīdināti par neapliekamā minimuma aprēķināšanu (prognozēšanu) divas reizes gadā, daudzi bija šokēti, saņemot informāciju no VID par minimuma summu gada pēdējiem pieciem mēnešiem. Vairākiem darbiniekiem VID paziņoja par piemērojamo minimuma summu 300 un pat 400 eiro. Kāpēc tā iznāca? Lieta ir tajā, ka mēs ļoti bieži pārfrazējam normatīvajā aktā noteikto. Šajā gadījumā pārpratums ir saistīts ar to, ka MK noteikumos noteikts maksimālais gada (nevis mēneša) laikā piemērojamais minimums. Bet sakarā ar to, ka mēs algas rēķinam katru mēnesi, radās maldīgs iespaids, ka minimums ir 200 mēnesī.
Sakarā ar to, ka tajā brīdī, kad gada sākumā izdotajā grāmatā par nodokļu reformu darba samaksas aprēķinos vēl nebija informācijas par Romas pāvesta vizīti Latvijā septembrī, tajā netika ietverts skaidrojums par darba samaksas aprēķina variantiem (faktiski) pat š.g. jūlijā (!). Ņemot vērā pārskatu iesniegšanas termiņus un to, ka tajos ir atļauts labojums (ar palielināšanu), vairākiem darbiniekiem būtu bijis jāaprēķina mazliet lielākas summas gan par jūliju, gan par augustu.
Lai samazinātu administratīvo slogu pašvaldībām un ņemot vērā Latvijas Pašvaldību savienības priekšlikumus, MK noteikumu grozījumi paredz, ka iestādei, kura tiek finansēta no pašvaldības budžeta, atļauts atkāpties no MK noteikumos Nr. 584 noteiktās prasības par atsevišķa kases ieņēmumu ordera sagatavošanu par katru saņemto skaidras naudas maksājumu. Tomēr jāievēro nosacījums, ka tiek sagatavots cits dokuments, kuru izvēlējies šīs iestādes vadītājs, un maksātājam tiek izsniegta šī cita dokumenta kopija, noraksts vai kvīts.
Uzmanība pievērsta arī lasītāju iesūtītajiem jautājumiem: par virsstundu ierobežojumiem, par papildu brīvdienas 9. jūlijā apmaksu, par nodokļiem no prēmijas, kas izmaksāta bijušajam darbiniekam, par darbnespējas A lapas apmaksu, par avansu būvniecības pakalpojumiem un PVN īpašu aprēķināšanas kartību…