Nr.7 (331), APRĪLIS, 2014

Nodokļu administrācijas lēmumu apstrīdēšana, meklējot nākotnes perspektīvas: no teorijas līdz praksei.
Rīgas Tehniskās universitātes profesora, ekonomikas doktora KĀRĻA KETNERA raksta mērķis ir aktualizēt diskusiju par nodokļu lietu izskatīšanu un nodokļu administrācijas (Valsts ieņēmumu dienesta) lēmumu problemātiku. Nodokļu administrācijas lēmumi attiecībā uz maksājamā nodokļa pārskatīšanu un to apstrīdēšana ir neizbēgama nodokļu administrēšanas pamatprocesu sastāvdaļa. No vienas puses, nodokļu maksātājam ir pienākums aprēķināt un maksāt nodokļus saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, bet, no otras puses, nodokļu administrācijas pienākums ir veikt kontroli par nodokļu nomaksu it sevišķi tad, kad tiek izmantots pašdeklarēšanas (pašaprēķināšanas) princips nodokļa apmēra noteikšanai. Zināmā mērā šiem jautājumiem Bilance un jaunais žurnāls Bilances Juridiskie Padomi jau pievērsušies iepriekš, arī pagājušajā gadā sarunā par nodokļu strīdu risināšanu un to problemātiku. Būtībā nodokļu administrācijas lēmumu pieņemšanā ir divi pamatjautājumi: kas izskata lietas un pieņem nodokļu maksātājiem aktuālus lēmumus, otrais ir pierādījumu iesniegšana un ar to saistītie pienākumi. Diemžēl abos jautājumos acīmredzami nepieciešama likumdevēja iejaukšanās un sistēmas pilnveidošana. Par to tad arī šis raksts!

Jaunā Grāmatvedības direktīva un tās solītais apvērsums grāmatvedībā.
Lielākajai daļai uzņēmumu Latvijā vairs nebūs jāiesniedz revidentu auditēts gada pārskats 2013. gada 26. jūnijā tika pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2013/34/ES par noteiktu veidu uzņēmumu gada finanšu pārskatiem, konsolidētajiem finanšu pārskatiem un saistītiem ziņojumiem, ar ko tiek grozīta Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2006/43/EK un atcelta Padomes direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EEK (turpmāk – jaunā Grāmatvedības direktīva). Normas, kas izriet no Padomes 1978. gada 25. jūlija Ceturtās direktīvas 78/660/EEK par noteiktu veidu sabiedrību gada pārskatiem patlaban ir iekļautas Gada pārskatu likumā, savukārt normas, kas izriet no Padomes 1983. gada 13. jūnija Septītās direktīvas 83/349/EEK, kas attiecas uz konsolidētajiem pārskatiem, iekļautas Konsolidēto gada pārskatu likumā. Savukārt jaunā Grāmatvedības direktīva Latvijā jāpārņem divu gadu laikā, tas ir, līdz 2015. gada 20. jūlijam! Kas mainīsies līdz ar direktīvas pārņemšanu – daudz. Par to BILANCĒ raksta Finanšu ministrijas Nodokļu administrēšanas un grāmatvedības politikas departamenta Metodoloģijas un grāmatvedības politikas nodaļas vadītājas vietniece ARTA PRIEDE.

Kā, samazinot administratīvo slogu, tas tiek palielināts…
Grāmatvežiem raizes var sagādāt plānotais jaunievedums attiecībā uz darbnespējas B lapas iesniegšanu VSAA. Tās vairs nebūs jāapstiprina darba devējam… Plānots, ka turpmāk darba devējam (un pašnodarbinātajam) darbnespējas jeb slimības lapā B nebūs jāapstiprina darbinieka neierašanās darbā par to laiku, kad viņam ir izsniegta slimības lapa. Tas nozīmē, ka, ierodoties VSAA pēc pabalsta, darbinieks vienkārši apliecinās (parakstīsies), ka viņš darba nespējas periodā nav strādājis. Par šo plānoto jaunievedumu BILANCĒ raksta praktiskās grāmatvedības speciāliste un konsultante, ISO sertificēto grāmatvežu asociācijas valdes locekle MAIJA GREBENKO.

Iemaksas privātajos pensiju fondos un dzīvības apdrošināšanas prēmiju maksājumi: veiktās iemaksas un nodokļu atvieglojumi, izmaksas un nodokļa ieturēšana.
Redzot pašreizējo pensionāru dzīves līmeni, ikviens strādājošais aizdomājas par savām vecumdienām un vēlas, lai tās būtu nodrošinātākas. Par krāšanu pensijai ne tikai jādomā, bet arī jāgādā. To darot, ir jāzina arī par nodokļu piemērošanas kārtību šiem uzkrājumiem. Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes Fizisko personu tiešo nodokļu metodikas daļas galvenā nodokļu inspektore INESE BĒRZIŅA rakstā BILANCĒ izskaidro nodokļu atvieglojumus gan pašas fiziskās personas, gan darba devēja darbinieku labā veiktajām iemaksām privātajos pensiju fondos un dzīvības apdrošināšanas (ar līdzekļu uzkrāšanu) prēmiju maksājumiem. Ar nodokļu atvieglojumu palīdzību tiek veicināta fizisko personu uzkrājumu veidošana. Papildus rakstā tiks apskatīti arī privāto pensiju fondu un apdrošināšanas sabiedrību veikto izmaksu, piemēram, papildpensijas kapitāla, apdrošināšanas prēmiju u.c. izmaksu aplikšana ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.

 Atlīdzības izmaksa darba tiesiskajās attiecībās.
Darba tiesiskajās attiecībās uzņēmumi regulāri saskaras ar darba samaksas izmaksas jautājumiem. Darba tiesībās būtiski vadīties no judikatūras. Rakstā BILANCĒ dažādos darba samaksas izmaksas aspektos autore – zvērināta advokāte IVETA ZELČA ir balstījusies uz Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta judikatūras un tiesu praksi.

Kapitālsabiedrības valdes locekļu sociālās iemaksas no domājamā ienākuma.
Atbild Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes Fizisko personu tiešo nodokļu metodikas daļas vadītāja BAIBA LINDE.

Aktuāli: pazīt iepakojuma materiāla veidu un citi pienākumi!
AS Zaļais punkts direktora vietnieces Vides pārvaldības vadītājas LAURAS BERGAS raksts.

Aktuāli! Grāmatvežiem noderīga informācija.