Nr.6 (426) marts 2018

Katram grāmatvedim ir savs stāsts par to, kā viņam gadījās kļūt par grāmatvedi; kā mācījās, kādā kolektīvā strādājis, cik dzīves gadus veltījis šim darbam. Šoreiz mūsu stāsts ir par 2017. gada balvas  „Par mūža ieguldījumu” ieguvēju Selgu Āboltiņu. Domājams, ka daudzi no mums pēc vidusskolas nezināja, par ko vēlas mācīties, bet tā sagadījās, ka par pirmo algoto darbu jaunībā kļuva darbs grāmatvedībā. Varbūt tā bija tīra apstākļu sakritība, bet varbūt – liktenis.
2016. gada 1. janvārī, stājoties spēkā MK noteikumiem Nr. 775 „Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi”, grāmatvedību regulējošajā LR likumdošanā tika ieviests jauns termins – „starpperiodu pārskats” un attiecīgi tika noteikta kārtība, kādā sagatavo starpperiodu pārskatus. ILGA BEČA savā rakstā – par šo MK noteikumu 14. nodaļu „Kārtība, kādā sagatavo finanšu pārskatu par periodu, kas īsāks par pārskata gadu (starpperiodu pārskats)”.
Finanšu pārskata izstrādes un sagatavošanas periodā uzņēmuma vadībai noteikti ir svarīgi zināt, ko dara viņa grāmatvedis, revidents un nodokļu konsultants. Funkcijas, kuras veic šo profesiju pārstāvji, bieži tiek aizmirstas un cilvēkam no malas nav saprotamas, – par to raksta IEVA AIZSILA. Minēto profesiju pārstāvji līdztekus profesionālajam darbam bieži vien darbojas arī citos amatos citās iestādēs, atrodas nepārtrauktā sevis pilnveidošanas procesā, jo pārstāv nozari, kurā katru gadu ir izmaiņas likumdošanas un valsts politikā.
INGA LIPŠĀNE atzīmē, ka MK noteikumos Nr. 775 ir sniegtas īsas vadlīnijas par to, kā ir atzīstami ieņēmumi no produkcijas vai preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas, kā arī par to, kā atzīstami ieņēmumi no sabiedrības aktīvu nodošanas lietošanā citām personām, gūstot procentus, autoratlīdzību vai dividendes, īpaši aplūkoti arī ieņēmumi no būvlīgumiem. Tādēļ stāsts turpinās. Šie skaidrojumi ir brīnišķīgs materiāls padziļinātai sevis izglītošanai – starptautisko standartu (SFPS 15) apguvei.
Saistībā ar Eiropas Savienības Vienotās datu aizsardzības regulas ieviešanu ir dzirdēti visai pretēji viedokļi – vieni saka, ka šogad 25. maijs būs jauns sākums, kas nesīs lielas pārmaiņas personu datu aizsardzības regulējumā, otri uzsver, ka patiesībā jau nekas īpašs nemainīšoties, jo arī pašreizējais Fizisko personu datu aizsardzības likums iekļauj šīs prasības, vienīgi regula nosaka krietni bargākus maksimālo naudas sodu apmērus, tā raksta IKARS KUBLIŅŠ pēc intervijas ar Datu Valsts inspekcijas direktori Daigu Avdejanova. Patiesība, kā nereti tas mēdz būt, atrodas kaut kur pa vidu.
VINETA VIZULE stāsta par mūsdienīgajām sievietēm. Biedrība Līdere, kas apvieno sievietes uzņēmējas un augstākā līmeņa vadītājas, sadarbībā ar tirgus un sociālo pētījumu aģentūru Latvijas fakti 2017. gadā veikusi kārtējo pētījumu “Sieviete uzņēmējdarbībā”. Tajā noskaidrots, kas patlaban mudina sievietes iesaistīties biznesā, kāda ir galvenā motivācija un ar kādiem šķēršļiem jāsastopas uzņēmīgajām sievietēm. Diemžēl lielākā daļa aptaujāto sieviešu uzņēmēju pārstāvēja viedokli, ka sievietei uzsākt uzņēmējdarbību ir tikpat grūti kā pirms pieciem gadiem.
Nodokļu reformas ietvaros esam saņēmuši jaunu apliekamo ienākumu ar nosaukumu „nosacītās dividendes”. Raksta autore OLGA LUKAŠINA akcentē uzmanību jautājumā par skaidrojumu trūkumu, piemērojot tām nodokļu likumu normas. Cerēdams uz diskusiju, mēģīnāsim noskaidrot VID viedokli, lai nodokļu maksātāji neiekultos nepatikšanās nepareizi piemērojot ienākuma nodokļu likmes.
MAIJA GREBENKO atbild uz lasītāju jautājumiem par dienas naudu darba braucienos, nodokļiem no „lielām” algām un atbrīvošanu no darba bērna kopšanas atvaļinājuma laikā. Kā arī sniegta informācija par MK noteikumu Nr.677 (par IIN paziņojumiem) papildināšanu, gaidāmajiem grozījumiem Darba likumā un Oficiālās elektroniskās adreses likumā.