Nr.5(425) marts 2018

Šī numura PIELIKUMS apvieno pamata informāciju par fizisko personu dažādiem ieņēmumiem un to aplikšanu ar nodokļiem. No 2018. gada ir grozītas nevien nodokļu likmes, bet arī to piemērošanas kārtība. Pagaidām grāmatveži tikai pierod pie jaunajiem algoritmiem, programmas tiek pielāgotas jaunajiem aprēķiniem… Ar laiku viss nokārtosies, bet vajadzīgs tieši šis LAIKS! Ceram, ka Bilances pielikums mazliet palīdzes šī darba darītājiem.
Žurnāla Bilance rīkotā gadskārtējā konkursa «Gada grāmatvedis» laureāta titulu 2017. gadā ieguva Valsts SIA «Slimnīca Ģintermuiža» galvenais grāmatvedis Modris Putns. Kolēģi, piesakot viņu godpilnajai nominācijai, kolēģi pieteikumā īpaši uzsvēra, ka tā varētu būt laba balva arī Modra Putna nozīmīgai darba jubilejai, jo pagājušogad apritēja 30 gadi, kopš viņš sāka darba gaitas slimnīcā – tā raksta VINETA VIZULE. Savukārt Modris uzskata, ka šī balva ļāvusi izcelt veselības aprūpes nozari un vairo viņa kā veselības aprūpes nozares darbinieka prestižu.
Kā zināms, sākot ar šo gadu, īpašais nodokļa maksāšanas režīms ir jāpiemēro ne tikai būvniecības pakalpojumiem, bet arī būvizstrādājumu piegādei, tā raksta INA SPRIDZĀNE. Līdzīgi kā tas ir citos īpašā režīma piemērošanas gadījumos, arī par būvizstrādājumu piegādi, kas veikta iekšzemē, nodokli valsts budžetā maksā būvizstrādājumu saņēmējs, ja būvizstrādājumu piegādātājs un būvizstrādājumu saņēmējs ir reģistrēti nodokļa maksātāji.
Likuma izpratnē būvniecības pakalpojumi ir jebkuru būvdarbu veikšana, kā arī būvniecības pakalpojumu līgumā ietvertā visu veidu projektēšana. Savukārt saskaņā ar būvniecības nozari regulējošajiem normatīvajiem aktiem būvdarbi ir būvniecības procesa sastāvdaļa, darbi, kurus veic būvlaukumā vai būvē, lai radītu būvi, novietotu iepriekš izgatavotu būvi vai tās daļu, pārbūvētu, atjaunotu, restaurētu, iekonservētu, nojauktu būvi vai ierīkotu inženiertīklu. Tādējādi minēto kārtību piemēro arī tādiem būvniecības pakalpojumiem, kuri sniegti kā atsevišķi būvniecības pakalpojumi (piemēram, atsevišķi sniegti remonta darbi), nesasaistot tos tikai ar nekustamo īpašumu atjaunošanas vai pārbūves procesiem. VID ir izstrādājis metodisko materiālu, kas ar piemēru palīdzību skaidro sarežģīto normu piemērošānu.
Turpinām publicēt ŅINAS VASIĻEVSKAS gana vērtīgu palīgmateriālu PVN deklarācijas un pielikumu sagatavošanai. Ceram, ka šis materiāls būs noderīgs gan „jauniem” PVN maksātajiem, gan pieredzējošajiem, ja nepieciešams pievienotas vērtības nodokļa deklarācijā iekļaut reti veiktos darījumus.
Turpinājums INGAS LIPŠĀNES rakstam. Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu piemērošanas noteikumos Nr. 775 ir sniegtas īsas vadlīnijas par to, kā ir atzīstami ieņēmumi no produkcijas vai preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas, kā arī par to, kā atzīstami ieņēmumi no sabiedrības aktīvu nodošanas lietošanā citām personām, gūstot procentus, autoratlīdzību vai dividendes, īpaši aplūkoti arī ieņēmumi no būvlīgumiem Autore atzīmē, ka vienkāršās situācijās, kad ieņēmumu atzīšana nav komplicēta un nav nepieciešams izdarīt būtiskus spriedumus, jautājumi parasti nerodas. Tomēr ne vienmēr situācijas ir vienkāršas. Šādos gadījumos ar MK noteikumos aprakstīto var nepietikt un vadlīnijas varētu meklēt SFPS 15.
Pēc raksta “Dzīvokļu īpašnieku maksājumi mājas remontiem nākotnē – kam, kāpēc un vai tie ir obligāti?” publikācijas 2018. gada janvāra publikācijas tika saņemti lasītāju jautājumi, kas galvenokārt bija saistīti ar tādu mājokļu apsaimniekošanas formu kā Dzīvokļu īpašnieku biedrība, kas, pirmkārt, uzskatāmi liecina par kvalificētās žurnāla auditorijas un pat ekspertu ekonomikas un grāmatvedības jautājumos ieinteresētību publikācijas tēmā un, otrkārt, atspoguļo normatīvo aktu, kas reglamentē daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldi un apsaimniekošanu, nepilnības un trūkumus, uz kuriem autori – RAITIS KALNIŅŠ un SVETLANA SOKOLOVA ir varākkārt vērsuši Ekonomikas, Finanšu un Tieslietu ministrijas uzmanību, bet kas joprojām nav atrisināti. Arī šoreiz gaidīsim un nodosim autoriem jūsu jautājumus.
Turpinām skaidrot nodokļu reformas īpatnības, jo neskadrību arvien pietiek. Šoreiz MAIJA GREBENKO sniedz atbildes par strādājošo pensionāru nodokļiem, atkarībā no to iesniegtās nodokļu grāmatiņas, par uzņēmuma līguma VID nereģistrētā izpildītāja nodokļiem, par atšķirību starp stundas vidējo likmi un vienkārši stundas likmi, par mikrouzņēmuma īpašnieka dividendēm un autoratlīdzības saņēmēja nodokļiem un par citiem gadījumiem.