Nr.4 (328), FEBRUĀRIS, 2014

Likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” piemērošana attiecībā uz ienākumam pielīdzināmiem aizdevumiem 
Grozījumos likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, kuri ir spēkā no 2014. gada 1. janvāra, ir noteikts jauns ienākuma veids, kas tiks aplikts ar iedzīvotāju ienākuma nodokli, izpildoties noteiktiem nosacījumiem. Kārtība, kādā šis ienākums tiks aplikts ar nodokli, ir noteikta gan likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, gan Ministru kabineta 2010. gada 21. septembra noteikumos Nr. 899 „Likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” normu piemērošanas kārtība”. Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes Fizisko personu tiešo nodokļu metodikas daļas galvenā nodokļu inspektore MARIJA RADZJUŠONOKA rakstā BILANCĒ apskata nozīmīgāko, kas ir noteikts normatīvajos aktos par aizdevumu pielīdzināšanu ienākumam un kas ir jāzina aizdevējam un aizdevuma ņēmējam, izsniedzot un saņemot aizdevumu.

Sociālo iemaksu aktualitātes 2014. gadā VID skatījumā
2014. gadā attiecībā uz valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (turpmāk – sociālās iemaksas) ir izmaiņas piemērojamajā pamatlikmē, Ministru kabineta noteikumos katram sociālās apdrošināšanas veidam noteiktajās likmēs un pakārtoti – arī katra sociālo iemaksu veicēja ienākumam piemērojamajā likmē. 2014. gadā ir stājušās spēkā speciālas likuma „Par valsts sociālo apdrošināšanu” normas par kapitālsabiedrības valdes locekļu sociālajām iemaksām no domājamā ienākuma, ir atjaunots sociālo iemaksu maksimālais apmērs, kā arī vēl joprojām ir aktuāli jautājumi par darba devēju ziņojumos norādīto datu labošanas iespējām un darba ņēmēju reģistrācijas kārtību Valsts ieņēmumu dienestā. Par to visu BILANCĒ raksta Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes Fizisko personu tiešo nodokļu metodikas daļas vadītāja BAIBA LINDE.

Pretrunas likumos rada problēmas nodokļu maksātājiem 
2014. gada 1. janvārī stājās spēkā grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” un likumā „Par Valsts sociālo apdrošināšanu”, kas nosaka jaunus noteikumus – valdes locekļu domājamā ienākuma aplikšanu ar nodokļiem. Šo grozījumu būtība jau tikusi skaidrota speciālistu publikācijās. Tomēr vēlamies pievērst nodokļu maksātāju un nodokļu administrācijas uzmanību abu darbaspēka nodokļu, kas skar šo jautājumu, pretrunīgajām normām. Šāda „nesaskaņa” starp likumiem dzen strupceļā godīgus nodokļu maksātājus. Sertificēta nodokļu konsultante OLGA LUKAŠINA un praktiskās grāmatvedības speciāliste un konsultante, ISO sertificēto grāmatvežu asociācijas valdes locekle MAIJA GREBENKO rakstā BILANCĒ iedziļinās problēmā un sniedz dažus noderīgus padomus praktizējošiem grāmatvežiem.

Risku vadības sistēma – veiksmīgs nodokļu administrēšanas rīks 
Nereti nodokļu maksātāji savā starpā joko: ko tu dari, lai VID pie tevis neatnāktu?… Un tad atbilde skan – vienkārši esmu godīgs. Bet kā īstenībā VID nāk kādam (kādiem) uz pēdām? Nodokļu administrēšanas process Valsts ieņēmumu dienestā (turpmāk VID) tiek balstīts uz risku vadības sistēmu. Iepriekšējā stratēģiskajā posmā nodokļu maksātāju saistību izpildes nodrošināšanai VID novērsa reģistrēšanās, deklarēšanas pareizības, izvairīšanās no nodokļu nomaksas un citus risku. Patlaban VID izstrādā jaunu stratēģiju, un šajā rakstā aplūkota risku vadības sistēmas izmantošana deklarēšanas pareizības riska novēršanai, ko VID kā preventīvo pasākumu veic nodokļu maksātāju deklarēto datu ticamības novērtēšanas procesā. Par to, kā VID risku vadības sistēma „izskaitļo” riskantos, BILANCĒ raksta Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes direktora vietniece INESE BINDEMANE.

Secības principa piemērošana, veidojot kontu plānu 
Uzņēmumam, kas ir Gada pārskatu likuma subjekts, izstrādājot kontu plānu, nepieciešams ievērot secības principu, kas ir orientēts uz grāmatvedības uzskaites kontu plāna finanšu pārskata (bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina) sagatavošanu. Par kontu plāna veidošanas secību BILANCĒ raksta grāmatvedības un nodokļu jomas speciālists, bijušais VID ģenerāldirektora ārštata padomnieks JĀNIS KUSIŅŠ.

Automobiļi, reprezentatīvais vieglais automobilis un nolietojums.
Valsts ieņēmumu dienests precizē un papildus skaidro situāciju ar reprezentatīvajiem automobiļiem un nolietojuma aprēķināšanu.

Bankām pieaug izmaksas un vajadzība vairāk pelnīt jeb Kādas ir kredītņēmēju izredzes.
AIGAS PELANES raksts Bilancē par to, kas „spīd” kredītņēmējiem šogad un tuvākajā gada laikā.

Kas jāzina par dokumentu uzskaites nodrošināšanu un lietu veidošanu institūcijās un uzņēmumos.
Humanitāro zinātņu maģistre, lietvedības speciāliste starptautiskā uzņēmumā INESE BLANKA skaidro lietu nomenklatūras un lietu veidošanas prasības uzņēmumos un iestādēs.