Nr.3 (423) februāris 2018

Atpakaļceļa vairs nav, nu jau esam sākuši piemērot ar reformu
ieviestās normas. Vismaz tās, kuras esam sapratuši.
Pirmām kārtām tā ir nodokļu piemērošana dažādām summām, kas drīzumā tiks izmaksātas fiziskajām personām. Viena no reformas skartajām grupām ir autoratlīdzības saņēmēji. Jāsaka, ka precizējumi, kas tika veikti pēdējā brīdī, sakārtoja šo jomu. «Sāpju» punkti ir konstatēti, un «briesmas» novērstas. To apliecināja arī VID sanāksmē, kas šajā numurā ir aprakstīta Ineses Kemzānes intervijā. Pievienotajā tabulā apkopotas iespējamās autoru un autoratlīdzības savstarpējās attiecības un no tām izrietošās sekas. Pamata ideja ir tajā, ka normālā nodokļu režīmā strādājošam uzņēmumam par autoru jāveic obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas vismaz no minimālās mēneša darba algas. Šādā gadījumā autoram nav jāreģistrējas par pašnodarbināto personu un nav jāveic par sevi VSAOI.
Atgriežoties pie normas, kas bija spēkā līdz 2018. gadam, var teikt, ka pietiktu atceltajai VSA likuma 6. panta 14. daļai (par darba devēja esamību) pielikt klāt šo nosacījumu un nebūtu tik ilgi jārisina šī «problēma». Arī autoratlīdzības izmaksātāja veiktās iemaksas autoru pensijas apdrošināšanai 5% apmērā no bruto atlīdzības summas papildinās autoru vecumdienu ēdienkarti.
Stingrākas prasības ir arī nodokļu nomaksai pašnodarbinātajām personām. Labākā Latvijas speciāliste šajā jomā Inguna Leibus sniedz plašu informāciju. Grozījumi skāruši abus pamatlikumus: gan IIN likumu, gan VSA likumu. Arī daudziem zemniekiem nodokļu maksājumi varētu palielināties. Lai salīdzinātu, kā nodokļu reforma ietekmē «mazos» un «lielos» lauksaimniekus, raksta noslēgumā salīdzinātas iedzīvotāju ienākuma nodokļa un uzņēmumu ienākuma nodokļa normas lauksaimniekiem. Ir vērts ieklausīties profesores teiktajā un laikus novērtēt savus mērķus un spējas.
Neskatoties uz to, ka pirmā UIN de­klarācija iesniedzama tikai jūlijā, nodokļu maksātājus «nomierinās» Diānas Kļuškinas raksts par jaunās UIN deklarācijas aizpildīšanas kārtību. Lai nodokļa maksātāji varētu to paveikt, ir nepieciešama jauna deklarācija, kura tiks iesniegta VID (EDS). Tā būs izstrādāta un pieejama aizpildīšanai tikai elektroniskā veidā. Tādējādi paredzams, ka nodokļu maksātājiem tiks atvieglota deklarācijas aizpildīšana, jo, vadoties no esošās pieredzes, deklarācijā EDS tiek iestrādātas formulas un jautājumi, kas dod iespēju secīgi piedāvāt, tikai atbilstoši konkrētai nodokļa maksātāja situācijai, aizpildīt attiecīgās deklarācijas rindas, kā arī izmantot reiz iesniegtu informāciju.
Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumos Nr. 775 ir sniegtas īsas vadlīnijas par to, kā ir atzīstami ieņēmumi no produkcijas vai preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas, kā arī par to, kā atzīstami ieņēmumi no sabiedrības aktīvu nodošanas lietošanā citām personām, gūstot procentus, autor­atlīdzību vai dividendes, īpaši aplūkoti arī ieņēmumi no būvlīgumiem — Ingas Lipšānes rakstā. Autore atzīmē, ka vienkāršās situācijās, kad ieņēmumu atzīšana nav komplicēta un nav nepieciešams izdarīt būtiskus spriedumus, jautājumi parasti nerodas. Tomēr ne vienmēr situācijas ir vienkāršas. Šādos gadījumos ar MK noteikumos aprakstīto var nepietikt un vadlīnijas varētu meklēt SFPS 15. Rakstam solīts turpinājums, kur tiks apskatītas konkrētas situācijas ar piemēriem.
Līdz ar jaunā Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma pieņemšanu 2017. gada 14. novembrī tika pieņemti arī MK noteikumi Nr. 677 «Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma normu piemērošanas noteikumi», kas definē transfertcenu metodes un apraksta to piemērošanas kārtību. Raksta autors Artūrs Breicis vērš uzmanību uz to, ka likuma «Par nodokļiem un nodevām» grozījumi, kas regulēs izmaiņas transfertcenu dokumentācijas prasībās, joprojām atrodas izstrādes stadijā. Tomēr transfertcenu metodes ir pat svarīgākas par transfertcenu dokumentācijas formu, jo, tieši izvēloties un piemērojot metodi, tiek noteikta darījumu starp saistītajām personām tirgus vērtība.
Šajā numurā arvien turpinām publicēt Ņinas Vasiļevskas gana vērtīgu palīgmateriālu PVN deklarācijas un pielikumu sagatavošanai. Īpaši tas ir noderīgs, ja nepieciešams PVN deklarācijā iekļaut reti veiktos darījumus. Mazliet pieskaramies arī skaidrojumiem par IIN likuma normu piemērošanas īpatnībām. Ceram, arī šis materiāls palīdzēs vieglāk pierast pie jaunā aprēķināšanas algoritma.
Turamies, kolēģi!