Nr.3 (399) februāris, 2017

Ilga Matule BILANCES rakstā atgādina lasītājiem to, ka likuma “Par gada pārskatiem un konsolidētajiem gada pārskatiem” normas attiecas uz gada pārskatiem un konsolidētajiem gada pārskatiem, sākot ar 2016. pārskata gadu, (pārskata gadam, kurš sākas 2016.gada 1. janvārī vai vēlāk). Savukārt tām sabiedrībām, kuras saistībā ar darbības izbeigšanu 2016. gadā sagatavoja gada pārskatu par laikposmu, kas ir īsāks par 12 mēnešiem, bija atļauts līdz 2016. gada 31.decembrim piemērot līdzšinējā Gada pārskatu likuma normas.
Jāņem vērā arī tas, ka atšķirībā no iepriekšējā Gada pārskatu likuma, jaunais likums paredz, ka gadījumos, ja sabiedrībai peļņas vai zaudējumu aprēķina postenī „Neto apgrozījums” nav summas vai ja tā ir nenozīmīga, bet citos peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos iekļautās ieņēmumu summas ir nozīmīgas, kritērija „Neto apgrozījums” vietā izmanto kritēriju „Ieņēmumu kopsumma”, kuru aprēķina, ņemot vērā arī tās ieņēmumu summas, kuras norādītas visos pārējos peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos.
Sastādot gada pārskatu, diemžēl mēdz atklāties, ka iepriekšējos periodos bija pieļautas vairāk vai mazāk nozīmīgas kļūdas. Ja tiek atklātas kādas sīkas neprecizitātes, tās var uzskatīt par nebūtiskām un grāmatot tajā periodā, kad tie atklāti. Tomēr, ja kļūda ir būtiska un finanšu informācijas  lietotājs uz tās pamata var pieņemt neatbilstošu lēmumu, kļūda būtu jālabo, skaidro Maija Grebenko. Labošana var būt parādīta tikai UIN deklarācijā, bet var skart precizējumus bilances posteņos, peļņas vai zaudējumu aprēķinā, naudas plūsmas pārskatā un arī pašu kapitāla izmaiņu pārskatā.
Sākot ar 2017. gada 1. janvāri, ir veikti grozījumi likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 1. pantā, kur darba ņēmēju skaits ir papildināts ar trijām jaunām kategorijām. Savukārt tādai darba ņēmēju kategorijai kā valdes loceklis, ja tai iestājas situācija, kas minēta m) apakšpunktā, noteikta atšķirīga VSAOI likme. Savukārt MK noteikumos Nr. 827 sakarā ar šiem grozījumiem ir papildināts ziņojumu skaits: gados jauniem valdes locekļiem būs apdrošināta pensija un invaliditāte, bet pensijas vecumu sasniegušajiem valdes locekļiem – pensija.
Ar jauno gadu veikti grozījumi arī citos likumos.  Sakarā ar to, ka vairāki vietējie uzņēmēji intensīvi sāka reģistrēt savus transportlīdzekļus ārpus Latvijas, likumdevējs “pielabo” iepriekš likumā formulētās definīcijas un likuma normu piemērošanas kārtību. Tādēļ lasītāju uzmanība vispirms vērsta uz to, ka Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likuma 3. pants no 2017. gada 1. janvāra izteikts citā redakcijā.
Vienlaikus 2017. gada 1. janvārī stājas spēkā grozījumi likumā, kas paredz, ka ārvalstīs reģistrēta transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa iekasēšanas un administrēšanas kārtību nosaka MK.
Dīvainā kārtībā MUN likums tikai septītajā pastāvēšanas gadā ir papildināts ar diviem pantiem, kas noteica atbildību par deklarācijas nesavlaicīgu iesniegšanu, samaksas termiņa nokavējumu un apmēra samazināšanu – vērš uzmanību Maija Grebenko. Vienlaikus atgādinot par grozījumiem IIN likumā par iespēju mazliet barot darbiniekus, neieturot no viņiem darba spēka nodokļus. Šāda iespēja, protams, atbalstāma, ja vienlaikus nebūtu pienākuma ievērot vairākus noteikumus, kurus ļoti viegli pārkāpt, jo tie var iestāties pavisam nejauši un neatkarīgi no darba devēja neizdarības.
Kā parasti, lasītājiem tiek piedāvātas atbildes uz jautājumiem, kas saņemti no semināru klausītājiem un arī žurnāla lasītājiem.
Tiek ieviesta jauna kārtība, reģistrējot jaunos uzņēmējus. Šāda kārtība izveidota objektīvu apstākļu dēļ un pirms reģistrācijas potenciāls uzņēmējs ir pakļauts “nopratināšanai” par biznesa plāniem, iecerēm un reālām spējām to visu paveikt.
IIN likmes ir uzskaitītas likuma 15. panta un tās ir vairākas. Tiek skaidrots, kā atšķiras ienākums no kapitāla no ienākuma no kapitāla pieauguma, jo ienākums abos gadījumos veidojas atšķirīgi un nodoklis tiek piemērots atšķirīgā veidā. Arī nodokļa ieskaitīšanai budžetā ir noteikti dažādi termiņi. Diemžēl par šādām lietām fiziskai personai jāinteresējas patstāvīgi.
Tā kā Latvijas mazo un vidējo komersantu mikro kreditēšanas programmas sekmīga realizācija ir vērtējama ka valsts mērķis tautsaimniecības konkurētspējas un ekonomiskās aktivitātes paaugstināšanai, tad svarīgs ir fonda kredītportfeļa kvalitātes raksturojums, izsniegto aizdevumu sadalījuma pa nozarēm un izsniegto aizdevumu ģeogrāfiskās izkliedes apskats. No kopējā izsniegto aizdevumu skaita saskaņā ar 2016. gada 9 mēnešu datiem aizdevumu atmaksas bija 100% gadījumu. Tātad problēmas arvien pastāv.
Pavisam jauna norma tiek ieviesta pārvadājumos ar vieglajiem automobiļiem – takšiem. Pirmkārt, šie darbinieki (taksisti) ir iekļauti darba ņēmēju skaitā, tātad tie ir sociāli apdrošināti obligātā kārtā. Otrkārt, VSAOI par tiem jāveic avansa veidā – ja nav samaksāts avanss, netiek izsniegta licences kartiņa un taksis nedrīkst vest pasažierus. Pārējā uzskaite šiem nodokļu maksātājiem nemainās.