Nr.2 (326), JANVĀRIS, 2014

Jaunās izmaiņas nodokļu likumos, kas stājas spēkā no 2014. gada. II 
Turpinām jūs iepazīstināt ar tām izmaiņām nodokļu normatīvajos aktos, kas veiktas pagājušā gada nogalē un ir spēkā no šā gada 1. janvāra. Bilance lūdza nodokļu konsultantfirmu AAT sagatavot apkopojumu par visiem veiktajiem grozījumiem. Janvāra 1. numurā uzzinājāt par grozījumiem UIN, PVN, DRN, akcīzes nodoklī un NĪN. Šajā numurā par grozījumiem IIN, VSAOI un mikrouzņēmumu nodoklī – autori: ARTŪRS BREICIS, MĀRTIŅŠ KORSAKS un EDGARS VILNIS.

Grozījumi pamatlīdzekļa – vieglā pasažieru automobiļa uzskaitē 
Vieglie pasažieru automobiļi ir biznesa sastāvdaļa daudzos uzņēmumos, tāpēc to pareiza uzskaite ir īpaši svarīga. Šie pamatlīdzekļi ir izraisījuši visasākās diskusijas arī žurnāla Bilance rakstos. Tā kā atkal ir veiktas jaunas izmaiņas, atgriežamies pie jautājuma par vieglo pasažieru auto uzskaiti, lai gan ir virkne jautājumu, par kuriem gaidīsim VID skaidrojumus, lai labāk un pareizāk izpildītu neskaidrās likuma prasības. Par šo aktualitāti BILANCĒ raksta Biznesa augstskolas Turība docente ANNA MEDNE.

Deviņi apjomīgi grozījumi likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” 
2014. gada 1. janvārī stājās spēkā grozījumi likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” (turpmāk – likums). Likuma izmaiņas skar vairākas nodokļa maksātāja grupas. Visnegaidītākās izmaiņas, kas likumprojektā parādījās pēdējā brīdī pirms to pieņemšanas Saeimā, skar tos komersantus, kuru īpašumā ir dzīvojamās mājas vai to daļas, telpu grupas nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, kā arī telpu grupas, kuru lietošanas veids ir saistīts ar dzīvošanu, un personas, kuras īrē šos īpašumus. Ar jaunajiem grozījumiem likumā ir mainīta kārtība attiecībā uz nodokļa maksātājiem par valsts vai pašvaldības īpašumā esošu zemi, ēkām un inženierbūvēm. Savukārt valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi, ja tie netiks uzturēti atbilstoši kultūras pieminekļu aizsardzības prasībām, tiks aplikti ar nodokli. Ir arī vairākas izmaiņas likumā, kas stāsies spēkā ar pārejas periodu, piemēram, no 2015. gada tiek atceltas viena gada nodokļa brīvdienas attiecībā uz saimnieciskās darbības veikšanai paredzētu uzceltu vai rekonstruētu ēku. Kopumā ir veikti likumā deviņi apjomīgi grozījumi, kas, salīdzinot ar kopējo likuma lielumu, ir nozīmīgs apjoms, bet šajā rakstā BILANCĒ Finanšu ministrijas Tiešo nodokļu departamenta direktore ASTRA KAĻĀNE skaidro tikai nozīmīgākās izmaiņas, kas skar plašāku personu loku un vairāk interesē BILANCES auditoriju.

Mikrokomercsabiedrību gada pārskats 
2013. gada 1. janvārī stājās spēkā 2012. gada 29. novembra grozījumi Gada pārskatu likumā, kuri piemērojami no 2013. pārskata gada. Ar grozījumiem likums papildināts ar 6.1 Grozījumi paredz mazāka apjoma gada pārskata sagatavošanu mikrouzņēmumiem. Par šo mikrovienību gada pārskatu par 2013. adu sagatavošanu – BILANCĒ raksta nodaļu – Papildu atvieglojumi un atbrīvojumi sabiedrībām. SIA Gaidas Kalniņas audits valdes locekle, zvērināta revidente, dr.oec. GAIDA KALNIŅA.

Izmaiņas akcīzes nodoklī un ar to saistītie papildus pienākumi uzņēmējiem 
2014. gada 1. janvāris mums visiem ilgi paliks atmiņā saistībā ar vienu no būtiskākajām izmaiņām valsts ekonomikā – nacionālās valūtas maiņu. Akcīzes nodoklis kā patēriņa nodoklis tiek uzskatīts par vienu no vienkāršākajiem un ātrākajiem veidiem, kā papildināt valsts budžeta ieņēmumus, tomēr šoreiz valdība ir centusies būt „godīgs eiro ieviesējs”, jo lielākoties akcīzes nodokļa likmes no 2014. gada 1. janvāra netiek palielinātas. Šobrīd spēkā esošās nodokļa likmes, kas izteiktas latos, piemērojot Latvijas Bankas noteikto valūtas kursu 0,702804, ar 2014. gada 1. janvāri tiek izteiktas eiro. Tā kā atsevišķām akcīzes precēm nodoklis tomēr tiek paaugstināts, uzņēmējiem veicamas obligātas papildu darbības, par to BILANCĒ raksta VID Akcīzes pārvaldes Informācijas koordinācijas daļas vadītāja BAIBA ŠMITE.

Par izmaiņām dabas resursu nodokļa piemērošanā 2014. gadā BILANCĒ raksta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides aizsardzības departamenta direktore M.Sc. Env, M.Sc. Soc. RUDĪTE VESERE.