Nr.19 (415) oktobris, 2017

Lai VID varētu veikt efektīvu fizisko personu ienākumu un izdevumu analīzi, turpmāk kredītiestādei un maksājumu pakalpojumu sniedzējam, kas sniedz ar maksājumu kontu saistītu pakalpojumu, būs pienākums reizi gadā līdz 1. februārim sniegt informāciju par fiziskajām personām – LV rezidentiem, kuru konta debeta vai kredīta apgrozījums iepriekšējā gadā pārsniedz 15 000 eiro, tajā skaitā norādot bankas konta atlikumu iepriekšējā kalendāra gada 31. decembrī, bankas konta debeta un kredīta apgrozījumu iepriekšējā gadā – brīdina JANA SALMIŅA.
ASTRA KAĻĀNE turpina iepriekšējā rakstā (BILANCE Nr. 18 (414), 2017.) aizsākto izklāstu par jaunā UIN modeli un tā piemērošanu. Autore atzīme, ka ir svarīgi pievērst uzmanību vēl trīs aspektiem – nodokļa stimuliem, nodokļa piemērošanai nerezidenta gūtajam ienākumam Latvijā un pārejas noteikumu piemērošanai. Sakarā ar to, ka jaunās normas ir diezgan specifiskas, uzņēmējiem ieteicams rēkināties ar grāmatveža ieteikumiem, jo vairakas darbības nebus iespējams veikt ar atpakaļejošo datumu.
MAIJA GREBENKO brīdina, ka sakarā ar grozījumiem Valsts sociālās apdrošināšanas likumā ir paredzēts, ka persona, kas uzskatāma par autoratlīdzības izmaksātāju, no saviem līdzekļiem pārskaita budžetā VSAOI 5% apmerā (pensijas apdrošināšanai) neatkarīgi no tā, cik liela-maza ir autoratlīdzība (honorārs). Savukārt autoriem, ja viņu ienākums sasniedz vai pārsniedz minimālo mēneša algu, ir jāreģistrējas par pašnodarbināto personu un ik ceturksni jāvec par sevi sociālās iemaksas no summas, kas 2018. gadā nav mazāka par 430 eiro.
Atbilstoši grozījumiem Imigrācijas likuma mainās līdzšinējā kārtība Eiropas Savienības zilās kartes un tiesību uz nodarbinātību piešķiršanā ārzemniekiem. Ministru kabinets nosaka to specialitāšu (profesiju) sarakstu, kurās prognozē būtisku darbaspēka trūkumu un kurās darbā LV var tikt uzaicināti ārzemnieki. Uzaicinātajam ārzemniekam var piemērot uzņemšanas šādus nosacījumus:
– ja tiek pieprasīta ES zilā karte, darba samaksa atbilst LV strādājošo mēneša vidējai bruto darba samaksai iepriekšējā gadā, piemērojot koeficientu 1,2;
– pārējos gadījumos, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ārzemnieku nodarbināšanas kārtību pirms ārzemnieka uzaicināšanas nepieciešams Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrēt brīvu darba vietu, šai darba vietai jābūt brīvai ne mazāk kā 10 darbdienas.
Grozīti noteikumi, kas regulē patentmaksātāju uzskaiti, reģistrāciju un darbības sfēru. Noteikumi kļuva vienkāršāki. VID reģistrē patentmaksas maksātāju vai samazinātās patentmaksas maksātāju konkrētam periodam (kalendāra mēnesim, trim mēnešiem, pusgadam vai kalendāra gadam) pēc tam, kad fiziskā persona ir iesniegusi iesniegumu un samaksājusi noteikto patentmaksu. Nav sīki sadalītas profesijas (uzrādīta nozare), maksa par patentu nav sīki sadrumstalota (Rīgā – 100 eiro, ārpus Rīgas – 50 eiro menesī). Samazināto patentmaksu maksā par sešiem kalendāra mēnešiem (9 eiro) vai vienu kalendāra gadu (17 eiro). Samazinātās patentmaksas maksājuma periods nav mazāks par sešiem kalendāra mēnešiem.
UIN aprēķināšanas un maksāšanas kārtība ilgus gadus ir bijusi stabila, maz mainīga, gadu gaitā “pieslīpēta” – tā raksta IEVA LIEPIŅA. Protams, likums pamazām bija morāli novecojis un bija vērojama nepieciešamība veikt strukturālus uzlabojumus, piemēram, ar saimniecisko darbību tieši nesaistīto izmaksu definējumu precizēšanu, sociālās infrastruktūras objektu specifikācijas ieviešanu utt. Tā sauktā jaunā, uz reinvestētās peļņas stimuliem balstītā UIN sistēma ir kardināli atšķirīga no līdzšinējās pieejas, tā ne īpaši patīkami pārsteigs arī uzņēmumu īpašniekus, kuri vēlēsies sadalīt līdz jaunā likuma spēkā stāšanas brīdim 2018. gada 1. janvārī uzkrāto peļņu vai segt, piemēram, uzkrātos UIN zaudējumus, kuri radušies, veicot investīcijas jaunās ražošanas tehnoloģiskajās iekārtās. Šim interesantam rakstam autors sola arī turpinājumu.
Šajā numurā MAIJA GREBENKO apkopoja žurnāla lasītāju un semināru klausītāju jautājumus. Iespējams, līdz jaunam gadam normatīvie akti tiks vēlreiz grozīti, papildināti un precizēti. Patreiz ministrijas ierēdņi intensīvi risina grozījumu praktiskās problēmas. Visa informācija par izmaiņām noteikti tiks publiskota žurnālā.