Nr.19 (343), OKTOBRIS, 2014

Pamatlīdzekļi un to uzskaite komercsabiedrībās
Par svarīgu uzņēmumu aktīvu daļu – pamatlīdzekļiem: kā pareizi veikt to uzskaiti, novērtēšanu un pārvērtēšanu
Uzskaites sistēmas pirmsākumi ir meklējami tālā senatnē un attīstība vienmēr noritējusi atbilstoši savam laikmetam un tā ekonomiskajām norisēm. Tās galvenais uzdevums ir bijis nodrošināt visu uzņēmuma līdzekļu un to finansēšanas avotu atspoguļošanu tā, lai tie sniegtu pēc iespējas skaidru un patiesu priekšstatu. Tas nozīmē, ka uzskaites sistēmai ir nācies laikus reaģēt uz notiekošajām izmaiņām, attiecīgi mainot pieeju metodiskajā ziņā, nodrošināt nepieciešamās izmaiņas likumdošanā un speciālistu sagatavošanā. Dr. oec., žurnāla Bilance redaktore, Biznesa augstskolas Turība profesore, Uzņēmējdarbības vadības fakultātes dekāne VITA ZARIŅA BILANCĒ izskaidro svarīgāko par pamatlīdzekļiem un to uzskaiti, kas ir noderīgi: vieniem tā būs atkārtošana – zināšanu māte, citiem – noderīgs jaunieguvums. Zināšanas par pamatlīdzekļu uzskaiti grāmatvedībā ir ļoti būtiskas.

Grāmatveža ētika – vai ievērojam to ikdienā?
Pētījums: grāmatveži galvenokārt rīkojas neētiski tāpēc, ka baidās zaudēt darbu
Grāmatveža profesijai raksturīga iezīme ir atbildības uzņemšanās un sabiedrības interešu ievērošana. Sabiedrība paļaujas uz grāmatvežu profesionalitāti, objektivitāti un godīgumu, tāpēc profesionāla grāmatveža pienākums ir ne tikai apmierināt atsevišķa klienta vai darba devēja prasības, bet ievērot arī sabiedrības intereses. Dr. oec., Latvijas Lauksaimniecības universitātes Finanšu un grāmatvedības institūta profesore INGUNA LEIBUS žurnālā BILANCE iepazīstina ar veiktās aptaujas par grāmatvežu ētiskumu rezultātiem. Cita starpā autore uzsver: „Nedrīkst pieļaut tādu situāciju, ka grāmatvedību var kārtot jebkurš, kurš domā, ka to māk darīt. Ar pāris mēnešu kursiem nav iespējams sasniegt tādu profesionalitātes līmeni, kāds ir nepieciešams, lai klienti un darba devēji saņemtu kompetentus profesionālus pakalpojumus grāmatvedības jomā.”

Izmaiņas pakalpojumu sniegšanas vietas noteikšanā no 2015. gada 1. janvāra
Elektronisko pakalpojumu sniedzēji maksās pakalpojuma saņēmēja mītnes valsts PVN
No 2015. gada 1. janvāra:
* telekomunikāciju (elektronisko sakaru) pakalpojumu,
* televīzijas un radio apraides pakalpojumu,
* elektroniski sniegto pakalpojumu
sniegšanas vieta, ja tie tiek sniegti personām, kuras nav nodokļa maksātājas, ir šīs personas mītnes vieta vai deklarētā dzīvesvieta, bet, ja tādas nav, – pastāvīgās uzturēšanās vieta. Tātad mini vienas pieturas punkta sistēma tiks ieviesta no 2015. gada 1. janvāra. Jaunos grozījumus žurnālam BILANCE skaidro Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes Netiešo nodokļu metodikas daļas vadītāja MARINA KUZENKO. Viņa skaidro, ka patlaban iepriekš minēto pakalpojumu sniegšanas vieta, ja tie tiek sniegti Eiropas Savienības dalībvalstu personām, kas nav nodokļa maksātājas, ir pakalpojumu sniedzēja saimnieciskās darbības mītnes vieta. Turpmāk tā vairs nebūs.

Pašizmaksas aprēķins
Kādas izmaksas iekļaujamas preces, pakalpojuma – produkta pašizmaksas aprēķinā
Lai uzņēmums varētu sekmīgi darboties, tam saimnieciskās darbības rezultātā ir jāgūst peļņa, citiem vārdiem, uzņēmuma ienākumiem ir jābūt lielākiem par izdevumiem. Peļņas rādītāju uzlabošanai uzņēmumu vadītāji mēģina palielināt ieņēmumus un samazināt izdevumus. Ņemot vērā sīvo konkurenci un nelielo Latvijas tirgus pārdošanas apjomu, ne visi uzņēmēji izšķiras papildus algot finanšu analītiķi vai ekonomistu, tāpēc mazo un vidējo uzņēmumu grāmatveži var kļūt par nenovērtējamiem padomdevējiem saviem bosiem, ja izprot un māk izskaidrot uzņēmuma izmaksu sadalījumu un šo izmaksu vietu piedāvāto preču un pakalpojumu (turpmāk – produktu) cenās. Rakstā BILANCĒ SIA Jūrmalas namsaimnieks vadošais ekonomists, Mg. oec. MBA JĀNIS VESETS skaidro preces un pakalpojuma cenas veidošanos, balstoties uz uzņēmuma izmaksām.

Jaunas iespējas vienoties ar VID par nodokļu parādu nomaksu
No 1. oktobra stājas spēkā labvēlīgāks nodokļu saistību izpildes režīms Krievijas embargo dēļ cietušajiem un parādniekiem
2014. gada 18. septembrī Saeima atbalstīja likumprojektu „Grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām”, tādējādi no šā gada 1. oktobra būtiski tiks paplašinātas iespējas nodokļu maksātājiem, kas nonākuši īslaicīgās finansiālās grūtībās, vienoties ar nodokļu administrāciju par nodokļu saistību izpildi. Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes direktora vietniece SANTA GARANČA BILANCĒ skaidro jauno grozījumu – iespēju būtību. Kopš 1. oktobra samaksas termiņa pagarinājumu vienā maksājumā veidā kalendāra gada laikā var saņemt sešas reizes

Numurā:
* Žurnāla BILANCEI Zelta komplekta abonenti saņem izcilu zvērinātas revidentes, sertificētas nodokļu konsultantes, sertificēta kouča, SIA AUDITA GRUPA valdes locekles, Mg.oec. NELDAS JANOVIČAS sagatavoto žurnāla BILANCE pielikumu „Uzņēmumu revīzijās biežāk konstatētās kļūdas un nepilnības grāmatvedībā gada pārskatu sagatavošanā. To labošana”
* Darba drošības aspekti darba tiesiskajās attiecībās. Zvērināta advokāte, Mag.iur. IVETA ZELČA un arodveselības un arodslimību ārste, Dipl. iur. RITA ELCE skaidro, kā pareizi veicama darba vietu riska pārbaude un kādas veselības pārbaudes jāpiedāvā darbiniekiem
* Atbildes uz žurnāla BILANCE lasītāju jautājumierm.
* GRĀMATVEŽA KALENDĀRS 2014. gada OKTOBRIM. LRGA sertificēta grāmatvede, SIA DATE V valdes locekle, LR grāmatvežu asociācijas valdes locekle ŅINA VASIĻEVSKA arī turpmāk BILANCES kalendārā atgādinās Jums turpmākā mēneša nodokļu, samaksas un atskaišu iesniegšanas termiņus.
* Karstās ziņas