Nr.15/16 (387/388) augusts, 2016

Darījumiem starp saistītajam personām Latvijas likumdošana vienmēr bija pievērsusi pastiprinātu uzmanību. Šoreiz Artūrs Breicis rakstā par procentu ieņēmumu atzīšanu, ja aizdevums izsniegts saistītajam uzņēmumum, stāsta lasītājiem par īpašu gadījumu: kā uzskaitīt procentus (un vai ir jāuzskaita šos procentus), ja rodas šaubas par aizdevuma pamata summas atgūšanu līgumā norunātajā termiņā.
Kā iepriekšējās tēmas turpinājums, lasītājiem tiek piedāvāta VID uzziņa par nodokļa maksātāja tiesībām zināt savas tiesības konkrētā darījuma aspektā. Uzziņa ir vienīgais dokuments, kas juridiski pamato normatīvo aktu prasības ievērošanu un aizsargā to turpmāko pārbaužu laikā pat tad, ja pēcāk šis darījums tiks vērtēts savādāk. Tomēr uzziņa ir adresēts dokuments, tādēļ tās saturs attiecināms vienīgi uz jautātāju.
Darba likuma normu interpretācijai un piemērošanai veltīts Maijas Grebenko raksts par bēdīgi slaveno 74.panta 1.daļas 8.punktu. Lieta ir tajā, ka MK noteikumi Nr.656 par minimālās stundas likmes noteikšanas kārtību netika adekvāti uztvertas grāmatvežu vidū un pastāv risks, ka turmāko pārbauzu laikā darba devējs tiks sodīts par normas “nepareizu” piemērošanu. Būtu laiks konkretizēt prasības, jo strīdu gadījumos tiesas procesā netiks ņemtas vērā emocijas par to, ka normu iespējams saprast dažādi.   Sakarā ar grozījumiem Darba likuma 14.pantā par darbinieku nosūtīšanu strādāt cita valstī, nevis tajā valstī, kur darbinieks nodarbināts pastāvīgi, Marina Ķere analizē no jauna likumam pievienotos pantus un sniedz savu skatījumu par ierobežojumiem, prasībām un noformējumu, kas attiecas uz darba devējiem, nosūtot darbiniekus. Neskatoties uz dažiem apšaubāmiem secinājumiem, likuma 14.1. un 14.2.pants stājas spēkā un piemērojams jau šā gada jūlijā. Likums ir likums, bet darba devējiem gan būs grūti izpildīt šādas prasības.
Jūlija Loseva skaidro lasītājiem, kā tiek veidota nodokļu maksātāja uzņēmuma ienākuma nodokļa vēsture, ko uztur VID. Katra nodokļa uzskaitei, maksāšanai un uzrādīšanai atskaitēs piemīt savas īpatnības. Turklāt gadās, ka nodokļi tiek samaksāti nesavlaicīgi vai vispār nav maksāti. Nodokļa vēstures atšifrēšana dažreiz sagādā noteiktas grūtības nodokļu maksātājam, jo VID programmas orientētas uz šā dienesta prasībām un vajadzībām, un mazliet atšķiras no gramatvežu domāšanas stila. Ceram, ka autore turpmāk sniegs mums arī citu nodokļu analoģiskus skaidrojumus.
Diemžēl Latvijā nav universiāla norma vai vienota normatīvā akta, kas ļauj piemērot vienotas zudumu normas un atbilstošu nodokļu atbrīvojumu zudumiem, neatkarīgi no biznesa veida vai no tā, no kurienes vai uz kurieni preces tiek vestas, tā saka raksta autors Māris Jurušs. Tas izveidojies katra nodokļa regulējošo normatīvo aktu specifikas dēļ. Pēc būtības pastāv interpretācijas vai pat atšķirīga zudumu normu piemērošana muitas procedūrās, akcīzes preču apritē, pievienotās vērtības nodokļa (PVN) piemērošanā, uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) piemērošanā. Iemesls tam ir: nodokļu normatīvie akti rakstīti no katra nodokļa viedokļa, bet biznesā skatās no preču kustības procesa organizēšanas viedokļa.
Diāna Kļuškina sniedz atbildi uz konkrētu lasītāja jautājumu. Kādā veidā piemērojama konvencijas norma fiziskās personas nodarbinātības gadījumā, kad Latvijas rezidents reģistrē saimniecisko darbību trešajā valstī un maksā tur nodokli saskaņā ar tās valsts likumdošanas prasībām. Šajā procesā ir svarīga dokumentu sakārtošana, ņemot vērā, ka starp valstīm ir noslēgts līgums par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem (nodokļu konvencija). Vissmagākais mūsdienu jautājums – ēnas ekonomika. Varētu aizmirst par nodokļu likmju celšanas varbūtību, ja būtiski naudas līdzekļi neietu garām budžetam. Junna Draguņeviča skar tēmu par noziedzīgi iegūtajiem līdzekļiem un to legalizāciju. Šā likuma subjektam (auditoram, konsultantam, ārpakalpojumu firmu grāmatvedim…) ir pienākums izveidot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas iekšējas kontroles sistēmu. Iekšējās kontroles sistēma ir pasākumu kopums, kas ietver uz likuma prasību izpildes nodrošināšanu vērstas darbības, paredzot tam atbilstošus resursus un veicot darbinieku apmācību, lai pēc iespējas novērstu likuma subjekta iesaistīšanu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai terorisma finansēšanā.
Šīs vasaras ieskaņā, 2016. gada 1. jūnijā, Fiskālās disciplīnas padome rīkoja starptautisku konferenci “Fiskālās disciplīnas likums: pirmie trīs gadi un nākotnes perspektīvas”. Pasākumu finansēja Eiropas Komisija (EK) no Ekonomikas un finanšu lietu ģenerāldirektorāta deleģētajiem budžeta līdzekļiem Komunikāciju ģenerāldirektorātam sabiedrības informēšanai un debašu veidošanai par Eiropas Ekonomiskās un monetārās savienības nākotni. Vineta Vizule stāsta mums par konferencē diskutētajiem jautājumiem, par to, kāda ir bijusi likuma ietekme uz valsts budžeta veidošanu, kādas ir tā lielākās veiksmes un kādas kļūdas pieļautas.
Jebkura likuma normas ir izpildāmas, kamēr tās nav grozītas. It kā skaidra doma, tomēr vienmēr atrodas tādi uzņēmēji, kas atļaujas rīkoties pēc sava prāta, neņemot vērā ne likuma prasības, ne citu personu intereses. Tomēr šoreiz runa ir par valsts dienestu. Un konkrēti – par ugunsdzēsēju-glābēju kantori. Vairākus gadus par šo darbinieku darba laiku dienests uzskatīja (un apmaksāja) 22 stundas, kaut arī vīri atradās darbā 24,5 stundas. Rakstā dots skaidrojums, kādos gadījumos pārtraukumi ir un kādos nav uzskatāmi par darba laiku.
VID skaidro: kādā veidā un secībā, cik bieži, uz kadu periodu… nodokļu maksātājs var un drīkst vērsties ar lūgumu sadalīt maksājumus, lai nokartot attiecības ar VID nodokļu jomā.
UR informācija: sakarā ar to, ka uzņēmējiem divu ar pusi gadu laika nav pieticis, lai denominēt pamata kapitālu no latiem uz eiro, tiek paziņots, ka sākot ar 2016. gada 1. jūliju šis process kļūs dārgāks. Turklāt tas fakts, ka UR ar savu lēmumu pārskaitīs latos izteiktos pamata kapitālus, nenozīmē, ka uzņēmēji no tā ir atbrīvoti.

Ņina Vasiļevska Kalendārs nodokļu nomaksai un atskaišu iesniegšanai augustā.