Nr.15 / 16 (339 / 340), AUGUSTS, 2014

Dividendes, ārkārtas dividendes un to uzskaite grāmatvedībā 
Jau ilgāku laiku uzņēmēji un viņu konsultanti bija pauduši vēlmi saņemt arī ārkārtas dividendes. Šovasar šis jautājums nonācis līdz konkrētam atrisinājumam. Vienlaikus visiem grāmatvežiem ir noderīgi uzzināt arī, kādas pārmaiņas un kad notiks attiecībā un gadu pārskatiem, jo top jauns Gada pārskatu likumā.

Šajā rakstā – par visu visaktuālāko. Finanšu ministrijas Nodokļu administrēšanas un grāmatvedības politikas departamenta Metodoloģijas un grāmatvedības politikas nodaļas vadītājas vietniece ARTA PRIEDE žurnālā BILANCE cita starpā skaidro, ka gadījumos, ja ārkārtas dividendes būs izmaksātas, bet sabiedrības pārskata gada darbības rezultāts būs zaudējumi, tad šāda ārkārtas dividendēs izmaksātā summa, kura norādīta peļņas vai zaudējumu aprēķina postenī „Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas” saskaņā ar likumā Par uzņēmumu ienākuma nodokli 5. panta pirmajā daļā noteikto ir pieskatāma pie izdevumiem, kas nav tieši saistīta ar saimniecisko darbību un tai UIN apliekamā ienākuma noteikšanai jāpiemēro 1,5 koeficients. Vēl cienījamā ierēdne skaidro, ka no 2016. Gada 1. Janvāra spēku zaudēs pašreizējais Gada pārskatu un Konsolidēto gada pārskatu likums. To vietā patlaban tiek izstrādāti jauni. Par Arī par to – Artas Priedes rakstā Bilances augusta numurā.

 

Grāmatveža portrets – 2014 
Žurnāla Bilance konferencē – Grāmatveža atbildība un kompetence – ceļā uz nozares sakārtošanu 15. maijā Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektore Ināra Pētersone sniedza VID ieskatu grāmatvedības pakalpojumu tirgus stāvoklī, kāds tas ir patlaban, – kā saka, kāds ir grāmatveža tēls, ja mēs censtos to uzzīmēt, izmantojot pieejamo informāciju par grāmatvedības nozari. Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes Nodokļu administrēšanas plānošanas un analīzes daļas vadītāja NATĀLIJA FIĻIPOVIČA rakstā žurnāla BILANCE augusta numurā sniedz nedaudz detalizētāku informāciju par pieprasījumu un piedāvājumu grāmatvedības pakalpojumu tirgū un tendencēm, kas izgaismojas, un ko no tā varam secināt, kāds ceļš ejams turpmāk.Rakstā minētā statistika veidota, izmantojot nodokļu maksātāju nodokļu pārskatos iekļautos datus, un lasītājiem sniedz ieskatu grāmatvedības pakalpojumu nozares problēmās no Valsts ieņēmumu dienesta skatpunkta. Tā, piemēram, 83% grāmatvedības speciālistu strādā tikai vienā darbavietā, 11% divās darbavietās, 6 % – trīs un vairāk darba vietās. 2014. gada februāra «rekords» ir grāmatvedis, kas strādājis 13 darbavietās. Savdabīgs 2014. Gada rekords ir grāmatvedis, kas, strādājot 5 darbavietā, paspējis nostrādāt 800 darba stundas. Tā ka interesanta un vērtīga viela pārdomām.

Dzīvnieku uzskaite grāmatvedībā un atspoguļošana gada pārskatā 
Vairāki grāmatveži un pat zvērināti revidenti vērsušies žurnāla Bilance redakcijā ar lūgumu sniegt skaidrojumu, kā veikt bioloģisko aktīvu uzskaiti laikā, kad nav noteikumu, kā to darīt, teiksim, kā uzskaitīt vistas, zosis u.tml. Lūdzām vienu no kompetentākajām zvērinātām revidentēm Gaidu Kalniņu sarūpēt šo skaidrojumu. Šajā žurnāla BILANCE rakstā zvērināta revidente, SIA Gaidas Kalniņas audits valdes locekle ekonomikas doktore GAIDA KALNIŅA izsaka savu viedokli par grāmatvedības uzskaites organizēšanu lopkopībā, kas ietver vienu no bioloģisko aktīvu veidiem sabiedrībās. Rakstā netiek aprakstīta dzīvnieku uzskaite patiesajā vērtībā. Tā kā normatīvajos aktos nav norāžu par konkrētu bioloģisko aktīvu uzskaiti, bet sabiedrībās un individuālajās vai zemnieku saimniecībās (turpmāk tekstā saimniecības) ir sastopama liela šo aktīvu dažādība, šajā rakstā, ņemot vērā vispārējos grāmatvedības principus, tiek paskaidrotas atsevišķu bioloģisko aktīvu uzskaites vienību noteikšanas un novērtēšanas metodes dzīvnieku, ieskaitot mājputnus, zvērus u.c., uzskaitei. Raksts daudziem lauksaimniekiem būs ļoti gaidīts un īstajā laikā.

Jaunā UIN atvieglojuma piemērošana izpētei un attīstībai 
Likumā „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” ir noteikts, ka no 2014. gada 1. jūlija ir spēkā jauns nodokļa atvieglojums izpētei un attīstībai, ļaujot izpētē un attīstībā iesaistītiem uzņēmējiem noteiktām izmaksām nodokļa aprēķiniem izmantot palielinošu koeficientu 3. Nodokļa atvieglojums piemērojams attiecībā uz likuma 6.6 panta pirmās daļas 1. punktā noteiktajām darbaspēka izmaksām zinātniskajam personālam vai zinātnes tehniskajam personālam un pakalpojumu iepirkšanas izdevumiem no noteiktām zinātniskajām un sertificēšanas institūcijām. Lai efektīvi piemērotu jauno likumā noteikto regulējumu attiecībā uz nodokļa atvieglojumu par pētniecības un attīstības darbībām, 2014. gada 1. jūlijā Ministru kabinets pieņēma Ministru kabineta noteikumus Nr. 373 „Noteikumi par pētniecības un attīstības darbību uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošanai”. MK noteikumi piemērojami arī no 2014. gada 1. jūlija. Par šo daudziem uzņēmumiem un iestādēm svarīgo aktualitāti žurnālā BILANCE raksta Finanšu ministrijas Tiešo nodokļu departamenta direktore ASTRA KAĻĀNE.

Vadības grāmatvedība kā ārpakalpojums 
Uzņēmēju un uzņēmējdarbības vadītāju ikdiena ir lēmumu pieņemšana. Visi uzņēmēju un vadītāju lēmumi ietekmē uzņēmējdarbības rādītājus – ieņēmumus vai izdevumus, kā rezultātā arī peļņu. Tāpēc, neraugoties uz pieredzi, stratēģiju vai izpratni, lēmumu pieņemšanai nepieciešama operatīvā uzņēmuma finanšu informācija. Tradicionāli, īpaši mazākos uzņēmumos, tiek uzskatīts, ka finanšu informāciju nodrošina grāmatvedis. Diemžēl lielākā daļa grāmatvežu galvenokārt strādā ar finanšu grāmatvedību, kur galvenie uzdevumi ir uzskaitīt faktus, aprēķināt un iegrāmatot darījumus, atspoguļot uz noteiktu datumu uzņēmuma finanšu datus, kā arī, protams, nodokļu atskaites, gada pārskati. Par operatīvās finanšu informācijas sagatavošanu, analīzi un plānošanu atbild vadības grāmatvedība. SIA PPunV partneris KĀRLIS URBĀNS žurnālā BILANCE raksta par vadības grāmatvedības organizēšanu uzņēmumā – kā, ko darīt, lai vadības grāmatvedība būtu visvairāk noderīga uzņēmējdarbības veikšanai un sniegtu vadītājiem un īpašniekiem tik vajadzīgo finanšu informāciju Dāvanā visiem žurnāla BILANCE abonentiem – zvērinātas revidentes, SIA Biznesa un audita centrs valdes locekles SANITAS DAMBES sagatavotais žurnāla pielikums Krājumu uzskaites nianses.Krājumu uzskaite un likumdošanas prasības, aprēķinot un iegrāmatojot inventarizācijas rezultātus, dabīgos zudumus un virsnormatīvos zudumus. Pareizi izvēlētas krājumu uzskaites un novērtēšanas metodes nodrošina efektīvu krājumu pārvaldīšanu, kā arī nodrošina kvalitatīvu grāmatvedības uzskaiti un savlaicīgu ticamu finanšu informācijas iegūšanu.

  • Dāvanā visiem žurnāla BILANCE abonentiem – zvērinātas revidentes, SIA Biznesa un audita centrs valdes locekles SANITAS DAMBES sagatavotais žurnāla pielikums Krājumu uzskaites nianses.Krājumu uzskaite un likumdošanas prasības, aprēķinot un iegrāmatojot inventarizācijas rezultātus, dabīgos zudumus un virsnormatīvos zudumus. Pareizi izvēlētas krājumu uzskaites un novērtēšanas metodes nodrošina efektīvu krājumu pārvaldīšanu, kā arī nodrošina kvalitatīvu grāmatvedības uzskaiti un savlaicīgu ticamu finanšu informācijas iegūšanu.
  • Neviens nelaimes gadījums darbā nav nejaušība. Valsts darba inspekcijas Darba aizsardzības nodaļas vadītājas SANDRAS BĒRZIŅAS raksts žurnālā BILANCE par to, kas darba devējam un darbiniekam jāzina par nelaimes gadījumiem darbā.
  • Kas gaidāms grāmatvežiem pēc „sloga samazināšanas” praktiskās grāmatvedības speciālistes un konsultantes, ISO Sertificēto grāmatvežu asociācijas valdes locekles MAIJAS GREBENKO raksts, kas turpina maijā sākto diskusiju par minimālās stundas tarifa noteikšanu no nākamā gada ar MK lēmumu.