Nr.11/12 (359/360), JŪNIJS, 2015

Vai esam pienācīgi apbruņoti?
Grāmatvedis – profesija, kurā jāmācās visu mūžu
Pēc apaļā galda diskusijas, ko organizēja žurnāls BILANCE un kas bija atspoguļota Bilances 2015. gada 9. ((357.) maija pirmajā) numurā, ISO sertificēto grāmatvežu asociācijas valdes priekšsēdētāja, SIA Tilde grāmatvedības sistēmu analītiķe ANDA ZIEMELE BILANCĒ turpina tēmu par mūžizglītību grāmatvežiem, aktualizējot tipiskākās problēmas un iezīmējot neatliekami risināmo grāmatvežu izglītības un lietpratības jautājumu loku. Grāmatvedis ir profesija, kurā ir jāmācās, jāmācās un vēlreiz jāmācās!… Grāmatvedības uzskaite, protams, nav jau krasi mainījusies gadu desmitiem, bet jānošķir nodokļu uzskaite no grāmatvedības darījumu grāmatošanas, jo tieši nodokļu uzskaite ir tas, kas grāmatvežu darbu dara patiesi aizraujošu, radošu un interesantu. Jāņem vērā, ka nodokļu likumdošanas prasības visbiežāk nav skaidri saprotamas, tās ir pārprotamas un atkal pa vidu starp vadītāja izpratni un VID izpratni konkrētās likumdošanas normas traktējumā ir grāmatvedis, kuram jāspēj izpatikt uzņēmuma vadībai un arī VID, aprēķinot nodokļus, tos nepārmaksājot un neapkrāpjot valsti.

No 2015. gada 1. jūlija – izmaiņas slimības, maternitātes un paternitātes pabalstu pieprasīšanā
Darba devējam vairs nebūs jāapstiprina darbinieka neierašanās darbā par laiku, kad izsniegta slimības lapa
Saeima 2014. gada 23. oktobrī pieņēma grozījumus divos likumos – “Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām” un „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”. Izmaiņas paredz, ka no 2015. gada 1. jūlija darbnespējas lapā vairāk nebūs jāiekļauj darba devēja un pašnodarbinātā  apstiprinājums par  cilvēka  neierašanos darbā periodā,  par  kuru  izsniegta  darbnespējas  lapa. Par to, kas būs spēkā no šā gada 1. Jūlija, bet kas no 2016. Gada 1. Janvāra, – žurnālā BILANCE raksta Labklājības ministrijas speciāliste MARIKA KUPČE.

Kā veikt bioloģisko aktīvu uzskaiti saskaņā ar Starptautiskās grāmatvedības standartu Nr. 41 „Lauksaimniecība”
Bioloģisko aktīvu atzīšana, novērtēšana un atklāšana finanšu pārskata pielikumā
Bioloģisko aktīvu – dzīvu dzīvnieku un augu – uzskaites jautājumi ir aktuāli uzņēmumos, kas nodarbojas ar lauksaimniecību, mežsaimniecību un saldūdens akvakultūru. Vairāki Bilances lasītāji to lūguši skaidrot, jo ir daudz neskaidrību. Šā raksta mērķis ir skaidrot bioloģisko aktīvu uzskaiti atbilstoši Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (turpmāk – SFPS). Nozīmīgākais SFPS, kas nosaka bioloģisko aktīvu uzskaites prasības, ir SGS Nr. 41 „Lauksaimniecība”.
Ventspils Augstskolas lektore, starptautiskā biznesa maģistre JUSTĪNE SOFIJA JAUNZEME raksta BILANCĒ pirmo nodaļu veltījusi lauksaimniecības un bioloģisko aktīvu definēšanai SFPS kontekstā. Otrajā nodaļā aplūkoti bioloģisko aktīvu atzīšanas, novērtēšanas un atklāšanas jautājumi. Noslēdzošajā trešajā nodaļā autore vērš lasītāju uzmanību uz bioloģisko aktīvu uzskaites atšķirībām starp SFPS un Latvijas finanšu grāmatvedības tiesību normām un iecerētajiem SFPS ieviešanas pasākumiem Latvijas koncernos 2016. gadā.

Transfertcenas nemateriālo aktīvu jomā
Gaidāmās izmaiņas starptautiskajos nodokļu tiesību aktos, lai ļaunprātīgi neizmantotu transfertcenu noteikumus
Pasaules attīstītāko valstu grupa G20 kopā ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju (ESAO) ir aktualizējušas jautājumus attiecībā uz lielo korporāciju agresīvo nodokļu plānošanas politiku un ar nodokli apliekamā ienākuma novirzīšanu uz valstīm ar labvēlīgāku nodokļu režīmu. Šo jautājumu analīzes rezultātā 2013. gadā ESAO ir izstrādājusi ziņojumu par „Bāzes eroziju un peļņas novirzi” (BEPS – no angļu valodas „Base Erosion and Profit Shifting”), kā arī 2014. gadā ir publicējusi rīcības plānu, kas paredz izmaiņas starptautiskos nodokļu tiesību aktos, vērstos uz peļņas novirzīšanas iespēju mazināšanu. BEPS rīcību plāns sastāv no 15 darbībām, kas skar daudzas jomas, kā piemēram nodokļu konvenciju noteikumus, pastāvīgās pārstāvniecības koncepciju, ienākuma no digitālas ekonomikas aplikšanas ar nodokli noteikumus, transfertcenas kā arī ienākumu no nemateriālajiem aktīviem aplikšanas ar nodokli noteikumus. 2014. gada 16. septembrī kļuvusi pieejama ESAO izdoto vadlīniju “Par transferta cenām multinacionāliem uzņēmumiem un nodokļu administrācijām” (TC vadlīnijas) VI daļa, kas saistīta ar norādījumiem nemateriālo aktīvu jomā. Speciālie norādījumi par nemateriāliem aktīviem tapuši BEPS projekta ietvaros, lai mazinātu ļaunprātīgu transferta cenu noteikumu izmantošanu tādā jomā kā nemateriālie aktīvi. Par to BILANCĒ raksta PricewaterhouseCoopers SIA nodokļu konsultantes –INGŪNA GAILE un SANDRA RASMANE.

Kā uzņēmuma un jebkuras organizācijas dokumentus sagatavot glabāšanai
Dokumentu arhivēšana un arhīva veidošana uzņēmumā
Uzņēmumos un iestādēs ap šo laiku sāk rosīties arhivāri un tie, kuri kārto organizāciju dokumentus nodošanai glabāšanā.
Iespējams, ikviens no mums ir lietojis vārdu „arhīvs” dažādā tā izpratnē. Katram ir sava pieredze un izpratne par šo zinātni. Iespējams, kādam arhīvs asociējas ar „lielu nodzeltējušu papīru gūzmu”, kas nevienam nav vajadzīgi un vieglprātīgi tiek izmesti ārā. Citi savukārt cenšas šos dokumentus pēc kāda principa sakārtot, uzskaitīt un saglabāt, apzinoties dokumentu nozīmīgumu, jo tie var kalpot kā pierādījumvērtība kādā procesā vai situācijā. Runājot par arhīvu, šis jēdziens ir attiecināms gan uz dokumentu kopu, ko savas darbības rezultātā radījis un uzkrājis fondradis (institūcija vai privātpersona, kuras darbības rezultātā radītos (uzkrātos) dokumentus apkopo arhīva fondā). Arhīva fonds savukārt nozīmē ”dokumentāru fondu vai tā daļu, kas pieņemti valsts glabāšanā vai tiek veidots, piemēram, uzņēmumā vai organizācijā. No arhīvistikas viedokļa arhīva fonds ir arī klasifikācijas un uzskaites vienība. Ar vārdu „arhīvs” bieži vien saprotam fiziski atsevišķi nodalītu telpu, kurā tiek glabāti dokumenti. Par dokumentu saglabāšanu žurnālā BILANCE raksta humanitāro zinātņu maģistre, lietvedības speciāliste starptautiskā uzņēmumā INESE BLANKA.

Numurā:
Visiem žurnāla BILANCE ZELTA ABONEMENTA īpašniekiem dāvanā MAIJAS GREBENKO sagatavotais Bilances pielikums –  “Viss par atvaļinājumiem grāmatvežiem..”

Kā atvieglot gada pārskata sagatavošanas procesa atvieglošanai. Kontu apgrozījumu un atlikumu pārskata sastādīšana. Grāmatvedības speciālists JĀNIS KUSIŅŠ turpina skaidrot jautājumu par uzņēmuma kontu apgrozījumu un atlikumu pārskata sastādīšanu un izmantošanu gada pārskata sagatavošanas procesa atvieglošanai. Sākums žurnāla Bilance 2014. gada 18. (342.) numurā (septembra otrajā) un 2014. gada 23.(347) numurā (decembra pirmajā).
Kā publiskai personai jārīkojas ar vairs nederīgu kustamo mantu – II. Kas jāņem vērā, veicot publiskas personas kustamās mantas atsavināšanu Finanšu ministrijas Tiesību aktu departamenta Valsts resursu politikas nodaļas vadītājas INGAS BĒRZIŅAS skaidrojošs raksts Bilancē.
Reizēm gadās arī kaut kas patīkams… Atvieglojumi nodokļu nomaksā bērnu darbam vasarā Atbildes uz lasītāju jautājumiem sagatavojusi praktiskās grāmatvedības speciāliste un konsultante, ISO sertificēto grāmatvežu asociācijas valdes locekle, Mg.sci.oec. MAIJA GREBENKO.

Karstās ziņas, kas ir visaktuālākās grāmatvežiem patlaban jūnijā, sagatavojusi BILANCES redaktore, profesore un Dr.oec. VITA ZARIŅA.

BILANCES AKADĒMIJAS semināru un citi mācību piedāvājumi jūnijā.