Nr.11/12 (431/432) jūnijs 2018

2017. gada  pēdējā dienā tika pasludināts Veselības aprūpes finansēšanas likums, saskaņā ar kuru bija jāizstrādā MK noteikui “Kārtība, kādā veicamas un atmaksājamas veselības apdrošināšanas iemaksas”. Atbilstoši likumā noteiktajam šie noteikumi stājās spēkā 2018. gada 10. maijā. Attiecīgi iemaksas, lai gūtu veselības aprūpes pakalpojumus, persona jau var veikt no 2018. gada 1. septembra. Ilgtspējīgas veselības aprūpes finansēšanas pamatā ir visas sabiedrības solidāra iesaiste atbildīgā nodokļu maksāšanā, ko tieši veicina pārliecība par atbilstošas kvalitātes veselības aprūpes saņemšanu un efektīvu valsts līdzekļu izlietojumu kopumā. Iemaksas būs veicamas reizi gadā, un pēc iemaksu veikšanas persona varēs saņemt veselības aprūpes pakalpojumus valsts obligātās veselības apdrošināšanas ietvaros attiecīgā kalendāra gadā. Veselības apdrošināšanas iemaksas būs veicamas par kārtējo kalendāra gadu un diviem iepriekšējiem kalendāra gadiem, ja veselības apdrošināšanas iemaksas par tiem nav maksātas.
Raksta par iespējamām investīcijam autors MĀRCIS ZOMMERS jautā: „Ko nozīmē investēšana no teorijas viedokļa?”, un vienlaikus atbild: “Investīcijas ir naudas līdzekļi, vērtspapīri vai cits īpašums, ko var novērtēt naudas izteiksmē, kas tiek ieguldīti uzņēmējdarbības vai citas darbības objektos ar mērķi gūt peļņu vai citu derīgu efektu.” Saprotams, ka par investīcijām var uzskatīt līdzekļus, kurus šodien neizlietojam patēriņam, bet ieguldām, iegādājoties kaut ko, kas, mūsuprāt, būs vērtīgs nākotnē. Bez apskatāmajam divām iespējām – akcijām un nekustamo īpašumu – noteikti vēlos izcelt arī izglītību un zināšanas…
Ceram, ka lasītājiem būs noderīgi VID skaidrojumi par UIN likuma normu praktisko piemērošanu, jo tuvojas laiks pirmās deklarācijas iesniegšanas termiņš. Vēršam uzmanību „vecā” un „jaunā” likuma pamatatšķirībai: iepriekšējos gados UIN pēc būtības drīzāk izskatījās kā peļņas nodoklis, savukart 2018. gada likums (kaut arī ar līdzīgu nosaukumu) nosaka pienākumu maksāt nodokli par veiktajiem izdevumiem. Pie tā vēl ir jāpierod. Mēs jums palīdzēsim.
Viens no darba devēja un darbinieka attiecību klupšanas akmeņiem ir jautājums par virsstundu darba apmaksu. Vairākus gadus nebija iepējas panākt vienošanos par virsstundu piemaksas taisnīgu apmēru, jo darba devējiem šāda situācija – ir lielākas izmaksas, savukārt arodbierība nepiekrīta piemaksas samazināšanai. 2017. gada 16. augustā DL veiktie grozījumi papildināja likumu ar jauniem nosacīju­miem: piemaksu par virsstundām drīkstēja aizvietot ar apmaksātu atpūtu citā laikā atbilstoši nostrādāto virsstundu skaitam. Naudas ziņā tas nesamazina slodzi darba devējam, tādēļ tika meklēti citi atrisinājumi. Izskatās, ka izeja ir atrasta, bet arī tas apmierina ne visas iesaistītās puses…
No 2018. gada 1. janvāra stājies spēkā nosacījums par kvalifikācijas periodu slimības pabalstam, informē Labklājības ministrija. MAIJA GREBENKO pievērš uzmanību tam, ka tiesības uz slimības pabalstu būs tām personām, kuri sociālās apdrošināšanas iemaksas būs veikuši ne mazāk kā trīs mēnešus pēdējo sešu mēnešu periodā vai sešus mēnešus pēdējos 24 mēnešos. Grozījumu mērķis ir mazināt to gadījumu skaitu, kad pabalsti tiek piešķirti nesamērīgi lielā apmērā pret personas it kā zaudētajiem ienākumiem. Fakti liecina par vairākiem gadījumiem, kad personas „kļūst par obligāti apdrošinātajām” tieši pirms pakalpojuma pieprasīšanas…
Uzkrājošā apdrošināšana un pensijas kapitāla brīvprātīga veidošana ir gana izplatīta parādība mūsu sabiedrībā. Tā ir saistīta gan apzinātām rūpēm par vecumdienām, gan ar iespēju gūt daļu no iedzīvotāju ienākuma nodokļa, kas tika samaksāts gada laikā. Protams, ir jāievēro arī daži nosacījumi, ko nosaka attiecīgie likumi. Ka zināms, minētos maksājumus var veikt pati fiziska persona, gan tās darba devējs. Savukārt darba devējam par veiktajiem maksājumiem ir jāatskaitās tādā veidā, lai EDS „saprastu” – kam, cik, par ko…
VINETA VIZULE iepriekšējā žurnāla numurā sniedza informāciju par Eiropas Komisijas Rīgā rīkoto semināru par godīgu nodokļu politiku, kas bija pirmais no pieciem semināriem, ko EK šogad organizē dažādās ES valstīs, lai raisītu diskusiju par to, kā veicināt taisnīgu nodokļu politiku dalībvalstīs un kā novērst ļaunprātīgu izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Šoreiz autore piedāvā iepazīties ar semināra ekspertu viedokļiem. Nesenā pētījumā trīs ceturtdaļas ES pilsoņu taisnīgu nodokļu politiku nosauca par vienu no būtiskiem jautājumiem, kas būtu jārisina…
Grozot Imigrācijas likumu, tā 9. pants no 2017. gada 1. maija papildināts ar septīto daļu, kura nosaka, ka Ministru kabinets nosaka to specialitāšu (profesiju) sarakstu, kurās prognozē būtisku darbaspēka trūkumu un kurās darbā Latvijas Republikā var tikt uzaicināti ārzemnieki. Minētajā specialitātē (profesijā) uzaicinātajam ārzemniekam tiks piemēroti mīkstāki uzņemšanas nosacījumi, viens no tiem ir prasība attiecībā pret darba samaksu: tai ir jāatbilst LR strādājošo mēneša vidējai bruto darba samaksai iepriekšējā gadā, piemērojot koeficientu 1,2. Otrā prasība: pirms ārzemnieka uzaicināšanas nepieciešams NVA reģistrēt brīvu darba vietu, un šai darba vietai jābūt brīvai ne mazāk kā 10 darbdienas…
Sakarā ar to, ka no 2021. gada visiem nodokļu maksājumiem tiks izmantots vienots maksājumu konts, nodokļu maksātājiem būs jāpierod pie šādas shēmas: līdz 17. datumam būtu jāiesniedz deklarācija, bet līdz 23. datumam jāveic maksājums. Šis nosacījums attiecas gandrīz uz visiem nodokļiem (tātad arī uz likumu Par valsts sociālo apdrošīnāšanu) un tiek uzskatīts, ka tas samazinās administratīvo slogu, iespēju kļūdīties un izmaksas. Turklāt darba ņēmēju skaits ir papildināts ar vēl vienu apdrošināmo personu un precizēta dažu normu praktiskā piemērošana.
Iepriecināsim lasītājus ar vēl nepieredzēto pasākumu: tiks ieviests jauns likums (Čeku likums), kura mērķis pretēji nodokļu likumiem, nevis iekasēt nodokļus, bet piespiest citus nodokļu maksātājus godīgi maksāt nodokļus, proti, reģistrēt darījumus, izsniedzot čekus, biļetes un kvītis, īpaši par pakalpojumiem. Līdzīgi kā loterijās, tiks izlozēti uzvarētāji (nedēļā, mēnesī), kas saņems naudas balvas. Organizētāji cer, ka pasākums krietni papildinās budžetu.