Nr.1 (421) janvāris, 2018

Šajā numurā lasītājiem ir piedāvāts ļoti informatīvs INGAS PUMPURES raksts par UIN deklarācijas aizpildīšanas principiem. Pašu deklarāciju neviens „neredzēs”, jo tādu nav paredzēts izveidot! Arī noteikumi, kas veltīti šai deklarācijai, nosaukti par informācijas sniegšanu tajā, nevis par veidlapu. Vispārīgais princips ir tāds, ka informācija ir jāiesniedz VID, izmantojot EDS. Un tas ir darāms tikai tādā gadījumā, ja konkrētajā mēnesī tiešām ir ko sniegt, proti ir veiktas darbības, kas prasa UIN aprēķināšanu un, attiecīgi, maksāšanu (līdz nākamā mēneša 20. datumam). Ja šādu darījumu nav, tad arī deklarāciju nav jāiesniedz. Obligāta būs tikai pēdējā gada deklarācija. Savukārt 2018. gada pirmais pusgads ir pārejas periods, kura laikā būs jāveic UIN avansa maksājumi, kas tika noteikti, izejot no 2016.gada rezultāta… Rakstam sekos turpinājums.
Par daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku tiesībām cīņā pret šo māju pārvaldnieku patvaļu un nelikumīgām darbībām turpina skaidrot SVETLANA SOKOLOVA un RAITIS KALNIŅŠ. Tēma ir specifiska, un, kā uzsver autori, apsaimniekoto māju (dzīvokļu) īpašniekiem jāņem savās rokās pārvaldīšanas iniciatīva un jāsāk izmantot savas tiesības mājas uzturēšanā. Autori uzskata, ka visu pārvaldnieku uzņēmēj-dar-bī-bas formu kontrolei katrā mājā būtu lietderīgi izveidot pārvaldnieku kontrolējošo vienas konkrētas mājas dzīvokļu īpašnieku biedrību (DzĪB), kas atšķirībā no kopības ir juridiskā persona, kurai vieglāk izveidot un reģistrēt bankas kontu, kā arī nepieciešamības gadījumā iesūdzēt negodprātīgu pārvaldnieku tiesā, tajā skaitā par dzīvokļu īpašniekiem piederošas naudas nepienācīgu vai negodīgu izmantošanu.
LOLITA ČAPKEVIČA atbild uz jautājumu: ko darīt ar atlikto nodokli, kas uzrādīts uzņēmuma bilancē? Atbilde ir: ar specifiskiem aprēķiniem saistīts, daudzu līdz galam nesaprasts, maziem uzņēmumiem par nevajadzīgu slogu uzskatīts, atliktais nodoklis Latvijā aiziet nebūtībā. Ņemot vērā, ka daudzu uzņēmumu bilancēs atliktā nodokļa atlikumi var veidot būtiskas summas, ir svarīgi saprast prasības, kas pamato atliktā nodokļa atzīšanas pārtraukšanu. 2017. gada 31. decembrī bilancē atliktā nodokļa atlikumi netiks atzīti tādēļ, ka pēc šī datuma vairs nepastāvēs pagaidu atšķirības starp aktīvu un saistību vērtībām finanšu uzskaitē un nodokļu vajadzībām, un attiecībā uz pagaidu atšķirībām, kas izriet no likuma pārejas noteikumiem par neizmantoto nodokļu zaudējumu un uzkrājumu izmantošanas ierobežotā laika periodā, atliktā nodokļa aktīva aprēķinā jāizmanto 0% likme.
Portāla Plz.lv redaktors IKARS KUBLIŅŠ sarunā ar VID Informātikas pārvaldes direktori Vitu Narnicku uzzināja par Valsts ieņēmumu dienesta uzsāktajiem darbiem pie jaunas maksājumu apstrādes informācijas sistēmas – MAIS. Tās ieviešanas rezultātā tiksim pie daudzu nodokļu maksātāju sen gaidītā vienotā nodokļu maksājumu konta. Arī līdzšinējā sistēma darbojas, taču jebkurai sistēmai ir savs noilgums. Esošā sistēma veidota pēc deviņdesmito gadu izpratnes, gluži kā tādas vecmodīgas grāmatveža klades digitāls atspoguļojums. Taču mūsdienās to dara citādi, daudz gudrāk. Ir nepieciešama ne tikai ienākumu un izdevumu tabula, bet gan tāda uzskaite, kas būtu derīga analītikai, līdzīgi kā privātajos uzņēmumos. Gaidīsim!
Grozījumiem MK noteikumos Nr. 827 (par VSAOI un IIN ziņojumiem un ziņām par darba ņēmējiem) jāpievērš uzmanība, jo ziņojumu daudzveidība kļuva plašāka: jāsniedz ikmēneša informācija par iemaksām, kuras autorātlīdzības izmaksātājam jāsniedz par autoriem (5% apmērā no aprēķinātām summām). Arī pašnodarbināto personu ziņojums ir papildināts ar dažām jaunām rindiņām, jo viņiem pašiem būs jāveic iemaksas pensijas apdrošināšanai 5% apmērā mēnesī no ienākuma (ieņēmumi mīnus izdevumi) summas, ja tā nesasniedz minimālo mēneša algu. Ja ienākums būs vismaz 430 eiro, likme jau ir cita – 32,15%, bet pārsniedzot to, papildus 5% no pārsnieguma summas. Protams, var izvēleties maksāt 32,15% arī no lielākas par 430 eiro summas, tad ar 5% būs aplikta mazākā ienākuma daļa. Iemaksas arvien tiek veiktas par ceturksni.
Kā jau pierasts, decembra pēdējās dienās ieraug dienas gaismu MK noteikumi par VSAOI likmju sadalījumu 2018.gadam. Visu apdrošināto personu iemaksas ir palielinātas par vienu procentpunktu – veselības aprūpes finansēšanai. Arī par šo likumu, kas stāsies spēkā no 2019.gada – šājā numurā. Mums atliek cerēt, ka tiksim ārstēti labāk, rindās sēdēsim mazāk, vairākas procedūras būs vieglak pieejamas. Slimosim „uz veselību”!
Priecīgu jauno gadu!