Nr.1 (373) janvāris, 2016

Šajā žurnāla numurā grāmatvežiem tiek sniegts skaidrojums par programmatūras Microsoft Exel lietošanu.VIESTURS SLAIDIŅŠ ar piemēru palīdzību stāsta, ka ne visās grāmatvedības programmās rakstā aprakstīto datu grupēšanas un sakārtošanas iespējas ir pieejamas, bet visās modernās sistēmās ir iespēja atskaites datus eksportēt uz Excel vai līdzīgu formātu. Pēc tam jau šo informāciju var ērti apstrādāt Excel programmā. Rakstā apskatīti vairāki noderīgi padomi darbā ar Excel.

Par reprezentatīvo vieglo automobiļu izdevumu uzskaites īpatnībām atgādina ŅINA VASIĻEVSKA sakarā ar grozījumiem, kas pieņemti likumā “Par pievienotās vērtības nodokli”. Raksts ir papildināts ar norādēm izdevumu atspoguļošanai “Peļņas vai zaudājumu pārskatā”, ka arī korekciju veikšanai uzņēmuma ienākuma nodokļa deklarācijas veidlapā.

Turpinot diskusiju par grāmatvedības uzskaiti namu pārvaldēs un ņemot vērā grozījumus PVN likumā par šā nodokļa piemērošanu RAITIS KALNIŅŠ un SVETLANA SOKOLOVA, skaidro, kam, kāds un kādēļ ir nepieciešams parvaldīšanas līgums. Dzīvojamās mājas īpašnieks uzdod pārvaldniekam pārvaldīšanas uzdevumu, rakstveidā noslēdzot ar viņu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu. Dzīvokļu īpašnieki pārvaldīšanas līgumu slēdz saskaņā ar dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu. Noslēgtais pārvaldīšanas līgums ir saistošs ikvienam dzīvokļa īpašniekam.

Kā jau jebkurš jaunais gads, arī 2016. gads nav izņēmums un “sākas” ar normatīvo aktu neskatāmajiem grozījumiem. Daļa no tiem ir apkopota ASTRAS KAĻĀNES rakstā. Būtiskākie un apjomīgākie grozījumi bija veikti likumā par iedzīvotāju ienākuma nodokli un mikrouzņēmuma nodokli maksājušiem nodokļu maksātājiem. Turklāt jau ir paredzēti turpmākie grozījumi, tiesa gan – pēc gada (ja kas nemainīsies). Pozitīvas ziņas satur grozījumi likumā par nekustamā īpašuma nodokli, kas attiecināmi uz lauksaimniecības zemju īpašniekiem, turklāt labvēlība saglabāsies desmit gadus!

Likumdošanas grozījumu tēmu turpina MAIJA GREBENKO, aprakstot MK prasības attiecībā uz minimālo mēnešalgu un stundas tarifa likmi, mēneša neapliekamo minimumu un gadam piemērojamo diferencēto minimumu, sociālās apdrošināšanas likmju sadalījumu 2016. gadam un par brīvprātīgo darbu. Diemžēl darbnespējas lapas elektroniska veidā grāmatvežiem būs iespēja ieraudzīt daudz vēlāk, nekā tas bija solīts. Termiņš pagarināts līdz š.g. 30. novembrim.

Vēl viens nopietns darbiņš ir paredzēts darba devējiem sakarā ar MK noteikumiem par minimālās stundas tarifa likmes noteikšanas gozījumiem: ir jāgroza vai jāpapildina darba līgumi ar darbinieiem, kas saņem minimālo darba samaksu. Uzsvars likts uz to, ka noteicošais ir darba līgumā solītais darba laiks, nevis darba grafiks, kuru darba devējs var patvaļīgi grozīt.

Kā vienmēr, mēneša pirmajā numurā – ŅINAS VASIĻEVSKAS sarūpētais grāmatvežiem pārskatu un maksājumu kalendārs un semināru grafiks.

BILANCES AKADĒMIJAS semināru piedāvājumi 2016.gada janvārī